Medewerkers

Adviseur economie, werk, sociale economie, arbeidsmarkt, wetenschapsbeleid en innovatie
Adviseur jeugd, cultuur, media, sport en toerisme
Adviseur algemene zaken, Brussel en Vlaamse rand, institutionele aangelegenheden, staatshervorming, commissie reglement, commissie institutionele aangelegenheden Senaat
Adviseur onderwijs, taalunie
Adviseur ambtenarenzaken, inburgering, binnenland, huisvesting en stedelijk beleid, wonen
Adviseur begroting en financiën, opvolging financiële en budgettaire aspecten van te bepalen entiteiten (bijvoorbeeld de Lijn, …)
Adviseur landbouw, leefmilieu en natuur, dierenwelzijn
Adviseur ruimtelijke ordening, mobiliteit en onroerend erfgoed
Adviseur welzijn, volksgezondheid, armoedebeleid en gelijke kansen
Adviseur buitenland, Europa, ontwikkelingssamenwerking, algemene ondersteuning commissies gemeenschapsaangelegenheden en gewestaangelegenheden Senaat