Werking

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement bestaat uit 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers waarvan 27 van CD&V-signatuur. Zij vergaderen in principe wekelijks. De CD&V-fractie hanteert een zeer duidelijke visie over de stijl waarop ze invulling wil geven aan haar parlementaire opdrachten. In functie daarvan worden de voor elke parlementair beschikbare instrumenten ingezet.

De opdrachten en de voornaamste instrumenten van de volksvertegenwoordigers:

- de bespreking van en de stemming over de ontwerpen en voorstellen van decreet. De voorbereiding hiervan gebeurt meestal in commissievergaderingen.

- actieve deelname aan het maatschappelijk debat aan de hand van:

  • voorstellen van resolutie

In een voorstel van resolutie kan elke Vlaamse volksvertegenwoordiger aanbevelingen doen aan de Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen.

  • themadebatten

In een voorstel van resolutie kan elke Vlaamse volksvertegenwoordiger aanbevelingen doen aan de Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen.

  • actualiteitsdebatten

Een actualiteitsdebat is een debat in de plenaire vergadering over een actueel onderwerp. Tot besluit van het debat kan een motie van aanbeveling of een actualiteitsmotie worden ingediend. Een actualiteitsmotie is een officiële tekst van één of meer Vlaamse volksvertegenwoordigers. In een dergelijke motie doet het Vlaams Parlement aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen in verband met het onderwerp van het actualiteitsdebat.

- het benoemen en ontslaan van de leden van de Vlaamse Regering

- de bespreking en stemming van het regeerakkoord en de beleidsnota's

- de bespreking en stemming over de jaarlijkse begroting

- de controle van het werk van de ministers

  • actuele vragen

Een actuele vraag is een beknopte, mondelinge vraag over een actueel probleem die een Vlaamse volksvertegenwoordiger in de plenaire vergadering aan een minister kan stellen. Ze wordt onmiddellijk, kort en mondeling beantwoord tijdens het wekelijkse vragenuur.

  • vragen om uitleg

Een vraag om uitleg is een vraag die mondeling in een commissie door een Vlaams volksvertegenwoordiger aan een minister gesteld wordt over een actueel en concreet probleem. Een vraag om uitleg geeft aanleiding tot een omstandige uiteenzetting door de vraagsteller en een beperkt debat met de minister. Andere sprekers kunnen daarbij het woord voeren.

  • schriftelijke vragen

Een schriftelijke vraag is een parlementaire vraag die een Vlaams volksvertegenwoordiger schriftelijk stelt aan één of meer ministers en die ook schriftelijk wordt beantwoord. Parlementaire vragen zijn een van de middelen die parlementsleden hebben om de regering te controleren.

  • interpellaties

Een interpellatie is een belangrijk middel voor een Vlaams volksvertegenwoordiger (die dan de interpellant wordt genoemd) om de regering te controleren, door een minister te ondervragen over diens beleid. Interpellaties handelen over aangelegenheden van algemeen belang. Ze geven aanleiding tot een debat waarin elk lid van het Vlaams Parlement zijn of haar mening kan geven.

Bron: www.vlaamsparlement.be